0915 801 778 – 0915 391 778

Đại hội Hội cấp thoát nước Việt Nam – nhiệm kỳ VI, năm 2020 – 2025

Ngày 27 và 28/11/2020, tại phòng Khánh Tiết, Hội trường Thống Nhất, Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương tổ chức Đại hội Hội cấp thoát nước Việt Nam – nhiệm kỳ VI năm 2020 – 2025, gần 600 đại biểu tham dự.

 Đại hội diễn ra tại phòng Khánh Tiết