Chương trình giao lưu và biểu dương nhà lãnh đạo doanh nghiệp

Ngày 10/01/2021, tại phòng Khánh Tiết, Hội trường Thống Nhất, Công ty Cổ phần truyền thông Nhà lãnh đạo đã tổ chức chương trình giao lưu và biểu dương nhà lãnh đạo doanh nghiệp, hơn 250 đại biểu tham dự.

Sảnh đón đại biểu

Toàn cảnh chương trình tại phòng Khánh Tiết