Chương trình tập huấn của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

Trong tháng 7/2019, tại hội trường A, Hội trường Thống Nhất, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam đã tổ chức chương trình tập huấn nhằm hỗ trợ hội viên cập nhật Công tác kiểm toán năm 2019. Khóa tập huấn kéo dài 24 ngày, với hơn 350 hội viên tham dự.

Không gian của lớp tập huấn tại hội trường A