0915 801 778 – 0915 391 778

Công ty Cổ phần thép Nam Kim tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Sáng ngày 18/6/2020, tại phòng Đại yến, Hội trường Thống Nhất, Công ty Cổ phần thép Nam Kim tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, với hơn 120 đại biểu tham dự.

Đại hội tại phòng Đại yến