Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim

Sáng ngày 24/4/2021, tại phòng Khánh Tiết, Hội trường Thống Nhất, hơn 120 đại biểu của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim đã đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Sảnh lầu 1 – nơi đón tiếp đại biểu

Công tác chuẩn bị cho Đại hội tại Phòng Đại yến