0915 801 778 – 0915 391 778

Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2020-2021 của Tập đoàn Hoa Sen

Sáng ngày 21/01/2021, tại phòng Khánh tiết, Hội trường Thống Nhất, Tập đoàn Hoa Sen tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2020 – 2021, với gần 500 cổ đông tham dự.

Sảnh đón đại biểu

Hội nghị tại phòng Khánh Tiết

Chuẩn bị phục vụ giải lao