Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần thương mại SMC

Phòng Đại Yến, Hội trường Thống Nhất – nơi tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần thương mại SMC, hơn 100 đại biểu tham dự, sáng ngày 23/4/2021.

Phòng Đại Yến – nơi diễn ra Đại hội Cổ đông của Công ty Cổ phần thương mại SMC