0915 801 778 – 0915 391 778

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Tổng Công ty lương thực miền Nam

Sáng ngày 31/5/2022, tại phòng Khánh Tiết, Tổng Công ty lương thực miền Nam – Công ty cổ phần tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, với gần 200 cổ đông tham dự.

Toàn cảnh Đại hội và giải lao tại lầu 1, Hội trường Thống Nhất