0915 801 778 – 0915 391 778

Gala Chào xuân Việt Nam hội nhập 2021

Gala Chào Xuân Việt Nam Hội nhập 2021: Sự hội tụ của tri ân và tinh thần hội nhập do Tạp chí Việt Nam Hội nhập – Cơ quan phía Nam tổ chức tại phòng Khánh Tiết, Hội trường Thống nhất, sáng ngày 16/01/2021.

Nguồn: https://vietnamhoinhap.vn/article/gala-chao-xuan-viet-nam-hoi-nhap-2021-su-hoi-tu-cua-tri-an-va-tinh-than-hoi-nhap—n-35951

Chương trình tổ chức tại phòng Khánh Tiết