Lễ Vinh danh 519 doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức tại Hội trường Thống Nhất.

Ngày 14/3/2023, Lễ Vinh danh 519 doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức tại Hội trường Thống Nhất.