0915 801 778 – 0915 391 778

Thông báo về việc lựa chọn đối tác tham gia đề án sử dụng tài sản công để liên doanh, liên kết của Hội trường Thống Nhất

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 26/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 767/QĐ-VPCP ngày 09/10/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục giao cơ sở nhà đất cho Hội trường Thống Nhất quản lý, sử dụng;

Căn cứ Quyết định số 709/QĐ-VPCP ngày 14/6/2013 của Văn phòng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Hội trường Thống Nhất;

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-VPCP ngày 25/01/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc đồng ý chủ trương sử dụng tài sản công tại Hội trường Thống Nhất vào mục đích liên doanh, liên kết.

Thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 47, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định về việc đăng tải thông báo công khai lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết, Hội trường Thống Nhất thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết, gồm những nội dung cụ thể như sau:

I.THÔNG TIN LIÊN DOANH, LIÊN KẾT

 1. Thông tin của đơn vị có tài sản công liên doanh, liên kết:
  • Tên đơn vị: Hội trường Thống Nhất
  • Địa chỉ: 106 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
 2. Tài sản công tham gia liên doanh, liên kết của Hội trường Thống Nhất:
  • Công trình nhà tại số 6B Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
  • Tổng nguyên giá của tài sản công liên doanh, liên kết: 11.971.066.000 đồng.
  • Giá trị còn lại của tài sản công liên doanh, liên kết: 5.567.100.000 đồng.
 3. Yêu cầu đối với đối tác liên doanh, liên kết
  • Đối tác liên doanh, liên kết phải là pháp nhân có chức năng, nhiệm vụ tổ chức hội nghị, văn phòng, trưng bày hàng hóa, sản phẩm và kinh doanh các dịch vụ khác theo quy định pháp luật phù hợp với mục đích liên doanh, liên kết.
  • Đối tác đầu tư, góp vốn cải tạo, sửa chữa nhà, mua sắm lắp đặt tài sản dự kiến khoảng 30 tỷ đồng theo danh mục dưới đây:
STT Tên hạng mục Đơn vị tính Số lượng

Số tiền

(đồng)

I Đầu tư, cải tạo, sửa chữa tài sản liên doanh, liên kết m2 1.412 19.000.000.000
1 Xây lắp cải tạo m2 11.000.000.000
2 Hệ thống PCCC m2 1.400.000.000
3 Hệ thống cấp thoát nước m 1.000.000.000
4 Hệ thống TT liên lạc + mạng m2 1.600.000.000
5 Hệ thống chiếu sáng m2 1.700.000.000
6 Hệ thống điều hòa không khí m2 2.300.000.000
II Mua sắm lắp đặt tài sản đồng   9.000.000.000
Máy móc trang thiết bị + đồ nội thất
III Vốn góp bằng tiền (Vốn lưu động) đồng   2.000.000.000
Tổng cộng (I + II+ III)     30.000.000.000
 1. Phương án liên doanh, liên kết: 

     a. Hình thức liên doanh, liên kết: Hội trường Thống Nhất thực hiện liên doanh, liên kết với đối tác theo hình thức không thành lập pháp nhân mới, mỗi bên chịu trách nhiệm về tài sản đóng góp theo hợp đồng liên doanh, liên kết và quy định pháp luật. Các nghĩa vụ tài chính (trích khấu hao tài sản, thuê đất, thuế đất phi nông nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp,…) và các chi phí phát sinh khác do đơn vị đối tác chịu trách nhiệm chi trả theo đúng thỏa thuận trong Hợp đồng liên doanh, liên kết.

     b. Phương thức lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết: Hội trường Thống Nhất thực hiện đánh giá các tiêu chí của đối tác liên doanh, liên kết sử dụng tài công được quy định tại Phụ lục đính kèm Thông này dựa trên 02 bộ hồ sơ của đơn vị đối tác nộp về Hội trường Thống Nhất:

 • Hồ sơ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của đơn vị đối tác;
 • Hồ sơ tài chính của đơn vị đối tác.

       c. Mục đích liên doanh, liên kết:

  • Hội trường Thống Nhất thực hiện liên doanh, liên kết trong việc tổ chức hội nghị, văn phòng, trưng bày hàng hóa, sản phẩm; kinh doanh các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và không sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh bất động sản. Việc liên doanh, liên kết phù hợp với quy định tại Quyết định số 709/QĐ-VPCP ngày 14/6/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
  • Việc liên doanh, liên kết nhằm mục đích tăng hiệu quả sử dụng tài sản công, đem lại hiệu quả cao hơn trong việc cung cấp dịch vụ công theo chức năng, dịch vụ được giao và tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước đồng thời đáp ứng được nhiệm vụ nhà nước giao.

      d. Hội trường Thống Nhất chịu trách nhiệm

 • Cử người tham gia vào hoạt động liên doanh, liên kết;
 • Tham gia giám sát, hoạt động tài chính của liên doanh, giám sát bảo trì tòa nhà;
 • Phối hợp với đơn vị liên doanh trong quá trình tuyển dụng lao động vào làm việc trong liên doanh;
 • Phối hợp với đơn vị liên doanh, liên kết cùng kiểm soát việc quản lý, sử dụng nhà.

     e. Đối tác liên doanh, liên kết chịu trách nhiệm:

 • Sử dụng tài sản liên doanh, liên kết theo đúng mục đích sử dụng, có trách nhiệm duy tu bảo dưỡng và sửa chữa nhà trong quá trình sử dụng;
 • Tổ chức liên doanh, liên kết, chủ động quyết toán các vấn đề về hoạt động liên doanh, liên kết;
 • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác với Nhà nước theo quy định của pháp luật;
 • Chịu trách nhiệm các chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động theo Đề án và thỏa thuận tại Hợp đồng liên doanh, liên kết (Dự kiến bao gồm chi phí khấu hao tài sản, tiền thuê đất phải nộp theo quy định, tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp, lương nhân viên, chi phí khác…..);
 • Liên doanh, liên kết được sử dụng lao động của Hội trường Thống Nhất (nếu lao động đáp ứng yêu cầu và được sự đồng ý của các bên tham gia liên doanh, liên kết). Quyền lợi của các cá nhân của đơn vị tham gia trong liên doanh, liên kết được đảm bảo đầy đủ đúng như người trong liên doanh;
 • Phối hợp với Hội trường Thống Nhất thực hiện đúng các quy định về Phòng cháy chữa cháy, An ninh trật tự, bảo vệ môi trường tại khu vực liên doanh, liên kết;
 • Cùng với Hội trường Thống Nhất kiểm soát việc quản lý, sử dụng khu nhà trong hoạt động liên doanh, liên kết;
 • Cử người tham gia vào hoạt động của liên doanh, liên kết.

5. Thời gian thực hiện liên doanh, liên kết: 10 năm

6. Các tiêu chí lựa chọn đối tác để tham gia liên doanh, liên kết:

(Chi tiết tại Phụ lục phía dưới Thông báo này)

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ LIÊN DOANH, LIÊN KẾT:

 1. Thời gian nhận Hồ sơ lựa chọn đối tác để thực hiện liên doanh, liên kết: kể từ 09 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 03 năm 2021 đến 09 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 03 năm 2021.
 2. Địa điểm nộp Hồ sơ liên doanh, liên kết: Phòng Kế hoạch Tài vụ, Hội trường Thống Nhất, địa chỉ: 106 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

II. THÀNH PHẦN CỦA HỒ SƠ THAM GIA LIÊN DOANH, LIÊN KẾT GỒM:

 • Đơn xin tham gia liên doanh, liên kết;
 • Nội dung thể hiện sự đáp ứng các tiêu chí nêu tại Mục I.6: Các tiêu chí lựa chọn đối tác tham gia liên doanh, liên kết;
 • Bản dự thảo Hợp đồng liên doanh, liên kết.
 • Hồ sơ gồm 04 bộ (01 bộ gốc và 03 bộ sao).

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ tại: Phòng Kế hoạch Tài vụ, Hội trường Thống Nhất – 106 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 080.85035 – 080.85034 – 080.85095./.

 

PHỤ LỤC: CÁC TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ĐỐI TÁC LIÊN DOANH, LIÊN KẾT

ĐỂ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

 1. TƯ CÁCH HỢP LỆ, NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM:
 1. Về tư cách hợp lệ của đơn vị đối tác liên doanh, liên kết

Đơn vị đối tác liên doanh, liên kết phải đáp ứng các tiêu chí sau:

STT Nội dung tiêu chí Tài liệu chứng minh
1.    Được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương và còn hiệu lực do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định pháp luật.    Bản sao y Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương và còn hiệu lực do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định pháp luật.
2.    Có chức năng, nhiệm vụ tổ chức hội nghị, văn phòng, trưng bày hàng hóa, sản phẩm; kinh doanh các dịch vụ khác theo quy định pháp luật phù hợp với mục đích liên doanh, liên kết của Hội trường Thống Nhất.    Bản sao y Điều lệ công ty hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương thể hiện ngành nghề đã được đăng ký.
3.    Hạch toán tài chính độc lập.     Bản sao y Báo cáo tài chính 03 (ba) năm gần nhất.
4.    Có tư cách hợp lệ trong thủ tục đấu thầu quốc gia.    Tài liệu chứng minh đơn vị đối tác đã có tên trong danh sách cơ sở dữ liệu nhà thầu, nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống, được cấp chứng thư số tham gia đấu thầu qua mạng.
5.    Không đang trong quá trình giải thể và/hoặc không bị cơ quan có thẩm quyền kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.    Bản sao y Báo cáo tài chính 03 (ba) năm gần nhất chứng minh giá trị tài sản ròng >0.
 1. Về năng lực, kinh nghiệm của đơn vị đối tác liên doanh, liên kết

Đơn vị đối tác liên doanh, liên kết phải đáp ứng các tiêu chí sau:

STT Nội dung tiêu chí Tài liệu chứng minh
1.    Lịch sử không hoàn thành hợp đồng:

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến thời điểm kết thúc giai đoạn lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết của Hội trường Thống Nhất, đơn vị đối tác không có hợp đồng liên doanh, liên kết không hoàn thành.

   Bản gốc Bản cam kết của đơn vị đối tác và các tài liệu chứng minh việc thực hiện hợp đồng.
2.    Kết quả hoạt động tài chính:

–  Đơn vị đối tác kê khai, cung cấp số liệu tài chính theo báo cáo tài chính 03 (ba) năm gần nhất để chứng minh tình hình tài chính lành mạnh của đơn vị đối tác.

–  Giá trị tài sản ròng 03 (ba) năm gần nhất phải dương.

   Bản gốc Bảng kê khai kết quả hoạt động tài chính và Bản sao y báo cáo tài chính 03 (ba) năm gần nhất kèm theo Bản sao y một trong các tài liệu sau:

–  Biên bản kiểm tra thuế;

–  Tờ khai quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai;

–  Tài liệu chứng minh việc đơn vị đối tác đã kê khai quyết toán thuế điện tử;

–  Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế;

–  Báo cáo kiểm toán (nếu có).

3.    Yêu cầu về nguồn lực tài chính tham gia liên doanh, liên kết:

Đơn vị đối tác phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao, hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năng thanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tài chính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện và duy trì tham gia liên doanh, liên kết với giá trị tối thiểu là 10.000.000.000 (Mười tỷ) đồng.

   Nộp một trong các tài liệu sau:

–  Bản gốc Bản cam kết cấp tín dụng hoặc hợp đồng hạn mức tín dụng hoặc tài liệu có giá trị tương đương của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong đó cam kết sẽ cung cấp tín dụng cho đơn vị đối tác để thực hiện Đề án này với hạn mức tối thiểu bằng giá trị yêu cầu.

–  Bản sao Tài liệu có hiệu luật pháp luật chứng minh tài sản thuộc quyền sở hữu của đơn vị đối tác có khả năng thanh khoản cao có giá trị tối thiểu 10.000.000.000 (Mười tỷ) đồng.

4.    Kinh nghiệm cụ thể trong thực hiện hợp đồng liên doanh, liên kết hoặc dự án tương tự:

Đơn vị đối tác chứng minh đã thực hiện các hợp đồng liên doanh, liên kết hoặc dự án tương tự với phương án liên doanh, liên kết của Hội trường Thống Nhất, đáp ứng yêu cầu có tối thiểu 02 (hai) hợp đồng liên doanh, liên kết hoặc dự án tương tự đã thực hiện với các cơ quan quản lý tài sản công, với thời gian thực hiện tối thiểu 05 năm và không có dự án nào bị thua lỗ hoặc chấm dứt trước thời hạn hợp đồng.

 

Bảng liệt kê các hợp đồng đã thực hiện có ký tên, đóng dấu của đơn vị đối tác và bản sao y các hợp đồng này.

5.    Nhân sự chuyên môn phục vụ triển khai Đề án:

Đơn vị đối tác phải có ít nhất 05 (năm) người có trình độ đại học chuyên ngành có liên quan đến công tác tổ chức hội nghị, văn phòng, trưng bày hàng hóa, sản phẩm; kinh doanh các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

   Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt, kê khai năng lực, kinh nghiệm, bằng cấp, hợp đồng lao động của nhân sự chủ chốt của đơn vị đối tác.

B. TÀI CHÍNH:

 1. Về phương án tài chính

 1.1. Đơn vị đối tác chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện Đề án, gồm các nội dung sau:

a. Phương án tài chính, phân chia lợi nhuận trong liên doanh, liên kết với các mốc thời gian 01 năm; 05 năm; 08 năm; 10 năm phải đảm bảo tính khả thi và đáp ứng các yêu cầu sau:

–   Các đề xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý tài sản công và các quy định có liên quan (quy định về thuế, tài chính kế toán…);

–   Các đề xuất phải tính toán đến tất cả các nghĩa vụ tài chính, thuế, phí đối với Nhà nước theo quy định pháp luật và nội dung Đề án.

b. Đơn vị đối tác cam kết không được hoạt động kinh doanh bất động sản, không kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng và các lĩnh vực nhạy cảm khác đối với tài sản công được sử dụng để liên doanh, liên kết.

c. Tài liệu chứng minh năng lực tài chính tham gia liên doanh, liên kết của đơn vị đối tác.

       1.2 Hiệu quả của phương án tài chính của đơn vị đối tác:

       Trong 05 năm đầu, đối tác liên doanh, liên kết sẽ trả cho Hội trường Thống Nhất mức tối thiểu dự kiến là 28.000.000.000 (Hai mươi tám tỷ) đồng; 03 năm tiếp theo, đối tác liên doanh, liên kết sẽ trả cho Hội trường Thống Nhất mức tối thiểu dự kiến là 17.640.000.000 (Mười bảy tỷ sáu trăm bốn mươi triệu) đồng; 02 năm còn lại của thời kỳ liên doanh, liên kết, đối tác liên doanh, liên kết sẽ trả cho Hội trường Thống Nhất mức tối thiểu dự kiến là 12.320.000.000 (Mười hai tỷ ba trăm hai mươi triệu) đồng. Như vậy trong suốt 10 năm, đối tác liên doanh, liên kết sẽ trả cho Hội trường Thống Nhất mức tối thiểu dự kiến tổng cộng 57.960.000.000 (Năm mươi bảy tỷ chín trăm sáu mươi triệu) đồng.

 1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết của đơn vị đối tác đảm bảo cho việc liên doanh, liên kết:

Chi tiết được đề cập tại mục I.3 Thông báo về việc lựa chọn đối tác tham dự Đề án sử dụng tài sản công để liên doanh, liên kết của Hội trường Thống nhất số 211/TB-HTTN ngày 02/3/2021.

 1. Phương án xử lý tài sản sau khi hết thời hạn liên doanh, liên kết
 • Sau khi hết thời hạn liên doanh, liên kết, tài sản cố định là công trình nhà 6B Tôn Đức Thắng do Hội trường Thống Nhất đưa vào tham gia liên doanh, liên kết sẽ là tài sản của Hội trường Thống Nhất.
 • Phần tài sản do đơn vị đối tác đầu tư, mua sắm, lắp đặt (Máy móc thiết bị, nội thất do phía đối tác mua sắm) sẽ được xử lý theo nội dung Đề án và thỏa thuận tại Hợp đồng liên doanh, liên kết.

      4. Điều kiện ưu tiên: Đối tác đã từng hợp tác với Hội trường Thống Nhất  và/ hoặc các đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ trong tổng thời gian tối thiểu 05 năm./.